In dit privacy statement geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door ChoFleur. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. Onze contactgegevens kunt u onderaan deze pagina terugvinden.

PRIVACYWETGEVING (GDPR / AVG)

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze nieuwe privacywet, internationaal de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd, geldt in de hele Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook uw voornaam samen met uw geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Van wie verwerkt ChoFleur persoonsgegevens?

ChoFleur verwerkt enkel persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

  • Mensen die via een contactformulier op onze website interesse getoond hebben in ChoFleur.
  • Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.

Waarvoor verwerkt ChoFleur persoonsgegevens?

Allereerst zijn er de praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld voor allerhande administratieve processen rondom facturatie, offertes, enzovoorts. Indien u contact met ons opneemt via een formulier op de website, dan hebben we uw persoonsgegevens nodig om terug contact op te kunnen nemen.

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om u te informeren over nieuwe projecten of algemene nieuwsberichten. Wenst u van ons geen informatieve communicatie ontvangen? Klik dan in de desbetreffende mail op “Uitschrijven” of “Unsubscribe”. Hierdoor wordt uw mailadres geschrapt en zal u geen automatische emails van ons ontvangen totdat u zich opnieuw inschrijft.

Verwerkt ChoFleur ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met uw toestemming of als uw ons dat vraagt. In dat laatste geval verwerken wij deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?

Binnen ChoFleur kunnen uw persoonsgegevens alleen worden geraadpleegd door medewerkers van ChoFleur.
ChoFleur kan en mag geen gegevens uitwisselen met externe partijen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de betrokken personen. Contacteer ons via info@chofleur.com om een overzicht op te vragen van al uw persoonsgegevens die wij behandelen. Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik verwerkt. Op uw aanvraag kunnen we wijzigingen doorvoeren (bv. adreswijzigingen). Voor statistische en technische doeleinden is het mogelijk dat het emailverkeer dat via formulieren op de website gemonitord wordt door de ontwikkelaar van deze website. Hierbij worden geen gegevens opgeslagen voor verder gebruik, en dient enkel ter garantie van de werking van de desbetreffende formulieren.

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?

Gegevens gerelateerd aan klanten worden zo lang bijgehouden als nodig is voor administratieve of boekhoudkundige doeleinden. Gegevens verkregen via een formulier op deze website, worden bijgehouden zolang deze relevant zijn voor de desbetreffende communicatie.

Uitgeschreven mailadressen voor nieuwsbrieven (adhv bijvoorbeeld MailChimp) worden in beperkte vorm bewaard om statistische informatie zoals inschrijvingsaantallen over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren. U wordt in geen enkel geval opnieuw gecontacteerd via een automatische mailing zonder uw voorafgaande toestemming.

Gegevens worden ofwel intern bijgehouden op beveiligde computers, ofwel op de webservers van Combell (www.combell.be), waar Combell instaat voor de beveiliging van de toegang tot deze servers.

Kan ik zien welke gegevens ChoFleur van mij verwerkt?

Uiteraard! Contacteer ons via info@chofleur.com met de vraag om al uw gegevens door te sturen en we voeren uw aanvraag zo snel mogelijk uit. U kan desgewenst aanpassingen doorgeven, of vragen om volledig geschrapt te worden uit ons bestand.

Alle gegevens blijven in de Europese Unie en zijn ten volle gedekt door de juridische bestemming van de GDPR.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door ChoFleur, of om inzage te krijgen in de beschikbare informatie en deze desgewenst te laten wijzigen of wissen, kan u eenvoudig contact opnemen via info@chofleur.com. Indien u van oordeel bent dat uw gegevens onrechtmatig verwerkt worden, kunt u ook contact opnemen met de Privacy Commissie.

Onze maatschappelijke zetel is gelegen te Houten Schoen 38, 9100 Sint-Niklaas.
Ons telefoonnummer is 0497 62 43 34 en je kan ons per e-mail bereiken door een bericht te sturen op onze contactpagina. Ons ondernemingsnummer is 0646804809 met RPR Gent, afdeling Dendermonde. Ons BTW-nummer is BE 0646 804 809.

Waar kan ik de verkoopsvoorwaarden nalezen?

Klik hier om onze algemene verkoopsvoorwaarden te bezichtigen. Op de algemene voorwaarden is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Elke betwisting of geschil in verband hiermee valt onder de rechtsbevoegdheid van de rechtbanken van het district Dendermonde.

Wat doet ChoFleur concreet met mijn gegevens?

ChoFleur vraagt in 5 situaties naar uw gegevens:

(1) Algemeen contactformulier: hierbij vragen we om uw naam en emailadres. Deze hebben we nodig om u terug te kunnen contacteren. Optioneel kunt u ook uw telefoonnummer doorgeven indien u liever opgebeld wordt. Als laatste kunt u een bericht ingeven waarbij u uw vraag of opmerking kunt formuleren. Uw huidige IP-adres wordt ook opgeslaan om misbruik tegen te gaan.
Deze gegevens worden bijgehouden tot het eind van de noodzakelijke communicatie.

(2) Registratie webshop: om een bestelling te kunnen plaatsen bij ChoFleur, heeft u een account nodig. Hierbij hebben we uw emailadres, voor- en achternaam, adres en een wachtwoord nodig. We vragen u ook om uw telefoonnummer zodoende u snel te kunnen contacteren bij problemen, en om uw geboortedatum om u een kleine attentie te kunnen schenken voor uw verjaardag. Uw huidige IP-adres wordt ook opgeslaan om misbruik tegen te gaan.
Deze gegevens worden bijgehouden zolang uw account niet opgezegd wordt.

(3) Inloggen webshop: hierbij vragen we om uw emailadres en wachtwoord. Deze gegevens dienen enkel ter verificatie van uw account en worden niet doorgestuurd naar ChoFleur. Deze gegevens worden in een cookie opgeslagen, zodat u automatisch ingelogd bent gedurende de komende bezoeken aan onze website.

(4) Wachtwoord vergeten: hierbij hebben we enkel uw emailadres nodig, waar een automatische mail naartoe gestuurd wordt met een link waarmee u een nieuw wachtwoord kunt instellen. Deze gegevens worden verder niet opgeslagen.

(5) Plaatsen bestelling: hierbij ontvangen wij een detail van uw bestelling, samen met uw algemene contactgegevens. Wij hebben deze info nodig om uw order te kunnen versturen. Er wordt geen gevoelige betalingsinformatie met ChoFleur gedeeld of bij ChoFleur opgeslagen, uw betaling wordt volledig afgehandeld door het betaalplatform Mollie.com. Uw huidige IP-adres wordt ook opgeslaan om misbruik tegen te gaan.
Deze gegevens worden opgeslagen in uw account voor historische en statistische doeleinden.

OPT-OUT & VERGEETRECHT

ChoFleur kan je (automatische) berichten sturen. Denk hierbij aan een bevestiging van het versturen van een informatie- of sollicitatieaanvraag, of een auto-reply indien een medewerker afwezig is. Het is niet mogelijk om u voor deze serviceberichten uit te schrijven. ChoFleur beschouwt deze als noodzakelijk voor een goede gebruikerservaring.

Indien u wenst dat wij alle gegevens die wij van u hebben verwijderen, gelieve een verzoek in te dienen via info@chofleur.com . We trachten uw aanvraag zo snel mogelijk in te willigen, rekening houdend met alle wettelijke / boekhoudkundige verplichtingen.

Voor overige berichten is het mogelijk u door middel van een OPT-OUT in iedere e-mail af te melden voor het ontvangen van berichten. Elk automatisch bericht zal een “Uitschrijven”- of “Unsubscribe”-link bevatten waarbij u zich kan afmelden. In het zeldzame geval dat dit niet zo zou zijn, kan u ons altijd per email op de hoogte brengen via info@chofleur.com.

COOKIES

ChoFleur is wettelijk verplicht bezoekers te informeren over cookiegebruik. Een cookie is een klein tekstbestand dat opgeslagen wordt op uw apparaat. Cookies laten het toe (onder andere) om uw voorkeuren, instellingen, login-informatie, beveiliging, advertenties, enz … op te slaan en te hergebruiken bij een volgend bezoek. ChoFleur maakt gebruik van functionele cookies (bv. voor het onthouden van een taalkeuze) en cookies voor het beheer van webstatistieken & social media. Deze cookies bewaren geen persoonsgegevens en zijn dus niet aan een individu te koppelen.

Elke browser bevat tools om cookies uit te lezen, cookies te blokkeren of te verwijderen. Het uitschakelen van cookies kan gevolgen hebben bij het gebruiksgemak van deze website.

WIJZIGINGEN PRIVACYBELEID

ChoFleur behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Het verdient aanbeveling om dit privacybeleid voor het gebruik van ChoFleur te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent. U kan dit privacybeleid zelf opslaan of raadplegen via chofleur.test/privacy. Indien er onduidelijkheden zijn, aarzel niet om ons te contacteren via info@chofleur.com.

DISCLAIMER

De inhoud van chofleur.test is met de grootste zorg samengesteld. Hoewel ChoFleur tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt ChoFleur expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. ChoFleur garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Wanneer ChoFleur hyperlinks naar andere internetsites (van derden) aanbiedt, waaronder eigen producties of aanbevolen artikelen, betekent dit niet dat ChoFleur de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt of in staat voor de informatie. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. ChoFleur aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites, is door ChoFleur niet geverifieerd.

ChoFleur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade, ongeacht of ChoFleur op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (i) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (ii) de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, (iii) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan ChoFleur of aan u wordt gezonden, (iv) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, (v) misbruik van deze internetsite, (vi) verlies van gegevens, (vii) het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of (viii) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en (vrijwillige) medewerkers van ChoFleur.

ChoFleur behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Alle content, documenten, beschikbaar gestelde illustraties, logo’s, fotomateriaal en overige inhoud van deze website zijn ChoFleur en diverse illustratoren, fotografen of partners. Wilt u iets van dit (foto)materiaal, illustraties, logo’s of teksten, downloads en overige media gebruiken, neem dan contact op met ChoFleur via info@chofleur.com.